Претплати на билтени на профилот на Твитер е победа за продавачи на е-пошта и претплатници

Не е тајна дека билтенот им дава на креаторите директна линија за комуникација со нивната публика, што може да донесе неверојатна свест и резултати за нивната заедница или производ. Сепак, изградбата на точна листа на е -пошта може да потрае многу време и напор и за испраќачот и за примачот. За испраќачите, најдобри практики како добивање дозвола од корисниците за контакт, валидација на адреси на е-пошта преку единечни или двојни пристапи за вклучување и ажурирање на списокот со е-пошта