Акроними ACoS

ACoS

ACoS е акроним за Трошоци за продажба на рекламирање.

Метрика што се користи за мерење на перформансите на кампањата за производи спонзорирани на Амазон. ACoS го означува соодносот на трошење на реклами и насочени продажби и се пресметува со оваа формула: ACoS = трошење на реклами ÷ продажба.