Акроними AE

AE

AE е акроним за Извршен профил.

Ова е член на продажниот тим кој затвора договори со квалификувани можности за продажба. Тие генерално се член на тимот за сметка назначен како главен продавач за таа сметка.