Акроними ARPA

Харфа

ARPA е акроним за Просечен приход по сметка.

Ова е бројка што го вклучува просечниот износ на месечен приход на сите сметки, исто така познат како MRR.