AT Акроними

AT

AT е акроним за Асистирани технологии.

Секоја технологија што ја користи лицето со попреченост за да ги зголеми, одржува или подобри своите функционални способности.