CAC кратенки

ЦАЦ

CAC е акроним за Трошоци за стекнување на клиент.

Трошоците за придобивање на клиентот да купи производ или услуга. Како важна економска единица, трошоците за стекнување на клиенти често се поврзани со вредноста за животниот век на клиентите. Со CAC, секоја компанија може да измери колку троши за стекнување на секој клиент.