Акроними CAGR

CAGR

CAGR е акроним за Сложена годишна стапка на раст.

Годишна просечна стапка на раст на приходите помеѓу две дадени години, под претпоставка дека растот се одвива со експоненцијално сложена стапка.

извор: Гартнер