Акроними CASS

CASS

CASS е кратенката за Систем за точност на кодирање.

Систем што го користи Поштенската служба на Соединетите Држави (USPS) за да ја процени точноста на софтверот што ги коригира и совпаѓа адресите на улиците.