CISO акроними

ЦИСО

CISO е акроним за Главен службеник за безбедност на информации.

Извршен директор на повисоко ниво во организација одговорна за воспоставување и одржување на визијата, стратегијата и програмата на претпријатието за да се осигура дека информациските средства и технологии се соодветно заштитени.