CLV Кратенки

CLV

CLV е акроним за Customивотен век на клиентот.

Проекција што ја поврзува нето добивката со целиот животен циклус на врската на клиентот.