Акроними на CPA

КПД

CPA е акроним за Цена по стекнување.

Цена по набавка е маркетиншка метрика која ги мери збирните трошоци за стекнување на еден клиент кој плаќа на ниво на кампања или канал. CPA е витално мерење на маркетинг успехот, генерално се разликува од Cost of Acquiring Customer (CAC) со неговата грануларна примена.

извор: Голема трговија