Акроними на CPA

КПД

CPA е акроним за Цена по акција.

Цена по акција е мерење и ценовно мерење на рекламирање преку Интернет што се однесува на одредено дејство, на пример, продажба, клик или поднесување формулар. Понекогаш во маркетинг средини погрешно се толкува како цена по набавка, што е различна метрика.