CPL акроними

CPL

CPL е акроним за Цена по олово.

CPL ги зема предвид сите трошоци што одат за генерирање на водство. Вклучувајќи ги потрошените долари за рекламирање, создавање колатерал, такси за веб-хостинг и разни други трошоци, на пример.