CRR Кратенки

АПСП

CRR е акроним за Стапка на задржување на клиенти.

Процентот на клиенти што ги задржувате во однос на бројот што сте го имале на почетокот на периодот (не сметајќи ги новите клиенти).