CTA кратенки

CTA

CTA е акроним за Повик за акција.

Целта на маркетингот со содржина е да ги информира, едуцира или забавува читателите, но на крајот целта на секоја содржина е да ги натера читателите да преземат акција за содржината што ја прочитале. CTA може да биде врска, копче, слика или веб-врска што го поттикнува читателот да дејствува со преземање, повикување, регистрирање или присуство на настан.