DNS кратенки

DNS

DNS е акроним за Domain Name System.

Хиерархиски и децентрализиран систем за именување што се користи за идентификација на компјутери, услуги и други ресурси достапни преку Интернет или други мрежи на Интернет протокол. Записите за ресурсите содржани во DNS ги поврзуваат имињата на домени со други форми на информации.