Акроними на ЕР

ER

ЕР е акроним за Резолуција на ентитет.

Процесот на одредување кога референците за ентитети од реалниот свет се еквивалентни (ист ентитет) или не еквивалентни (различни ентитети). Со други зборови, тоа е процес на идентификување и поврзување на повеќе записи со истиот ентитет кога записите се опишани поинаку и обратно.