ISBN Acronyms

ISBN

ISBN е акроним за Меѓународен стандарден број на книга.

ISBN е меѓународен стандарден број на книга. ISBN-овите беа во должина од 10 цифри до крајот на декември 2006 година, но од 1 јануари 2007 година тие сега секогаш се состојат од 13 цифри. ISBN-овите се пресметуваат со помош на специфична математичка формула и вклучуваат контролна цифра за потврдување на бројот.

извор: ISBN International