ИТ акроними

IT

ИТ е акроним за Информатичка технологија.

Во рамките на деловното работење, информатичката технологија опфаќа управување со податоци, сајбер-безбедност, внатрешен хардвер и софтверски системи, надворешно хостирани хардверски и софтверски системи, лиценцирање на платформа од трета страна, како и хардвер и софтвер на крајниот корисник.