Акроними на KPI

KPI

KPI е акроним за Главен индикатор на успешност.

Мерлива вредност што покажува колку ефикасно компанијата ги постигнува своите цели. KPI на високо ниво се фокусираат на севкупните перформанси на бизнисот, додека KPI на ниско ниво се фокусираат на процесите во одделите како што се продажба, маркетинг, човечки ресурси, поддршка и други.