Акроними на RSA

RSA

RSA е акроним за Ривест Шамир Адлеман.

RSA е криптосистем со јавен клуч кој е широко користен за безбеден пренос на податоци. Пораките се шифрираат со јавен клуч, кој може отворено да се споделува. Со алгоритмот RSA, штом пораката е шифрирана со јавен клуч, таа може да се дешифрира само со приватен (или таен) клуч. Секој корисник на RSA има пар клучеви кој се состои од нивните јавни и приватни клучеви. Како што сугерира името, приватниот клуч мора да се чува во тајност. Акронимот RSA доаѓа од презимињата на Рон Ривест, Ади Шамир и Леонард Адлеман, кои јавно го опишаа алгоритмот во 1977 година.