Акроними за SMB

SMB

SMB е акроним за Мали и средни бизниси.

Малите и средни бизниси се организации со одредена големина, или број на вработени или годишен приход. Ако се мери според бројот на вработени, малите бизниси се оние со помалку од 100 вработени, а средните претпријатија се оние организации со 100 до 999 вработени. Ако се мери алтернативно со годишен приход, тие се организации со помалку од 50 милиони долари годишен приход и средна големина или организации кои заработуваат повеќе од 50 милиони долари, но помалку од 1 милијарда долари. Кратенката SME се користи надвор од Соединетите Држави.