Акроними за мали и средни претпријатија

ЕМС

SME е акроним за Мали и средни претпријатија.

n Европската унија, малите и средни претпријатија се организации со специфична големина, мерена според бројот на вработени. Малите бизниси имаат помалку од 50 вработени, а средните претпријатија имаат повеќе од 50, но помалку од 250 вработени. Кратенката SMB се користи во САД и се разликува во објаснувањето.