Акроними со заштитен фактор

СПФ

SPF е акроним за Рамка за политика на испраќач.

Рамка за политики за испраќач е протокол за автентикација на е-пошта дизајниран да открие фалсификување домен за испраќање од неовластена услуга за испраќање или IP адреса за време на испораката на е-поштата.