Акроними TCPA

TCPA

TCPA е акроним за Закон за телефонска заштита на потрошувачите.

Оваа регулатива на Соединетите држави беше донесена во 1991 година и ја ограничува употребата на системи за автоматско бирање, вештачки или претходно снимени гласовни пораки, СМС текстуални пораки и факс машини. Тој, исто така, специфицира неколку технички барања за факс машини, автоматско бирање и системи за гласовни пораки - главно со одредби кои бараат идентификација и информации за контакт на ентитетот што го користи уредот да бидат содржани во пораката.