Акроними на URI

URI

URI е акроним за Универзален идентификатор на ресурси.

Член на универзалниот сет на имиња во регистрираните простори за имиња и адреси кои се однесуваат на регистрирани протоколи или именски простори. Често се користи наизменично со Universal Resource Locator (URL), што е форма на URI.