Акроними за URL-адреса

URL

URL е акроним за Униформен локатор на ресурси.

Форма на универзален идентификатор на ресурси (URI) кој дефинира адреса што се пресликува на алгоритам за пристап користејќи мрежен проток