XML акроними

XML

XML е акроним за eXtensible јазик за обележување.

Јазик за означување што се користи за кодирање на податоци во формат што е и читлив од човек и машински читлив.