Како преземањето внимателен пристап кон вештачката интелигенција ги намалува пристрасните групи на податоци

На решенијата со вештачка интелигенција им требаат збирки на податоци за да бидат ефективни. И креирањето на тие множества податоци е полн со имплицитен проблем на пристрасност на систематско ниво. Сите луѓе страдаат од предрасуди (и свесни и несвесни). Предрасудите можат да имаат повеќе форми: географски, јазични, социо-економски, сексистички и расистички. И тие систематски пристрасности се печат во податоци, што може да резултира со производи од вештачка интелигенција кои ја овековечуваат и ја зголемуваат пристрасноста. На организациите им треба внимателен пристап за ублажување