Утописката иднина на продажбата на канали

Партнерите на каналот и препродавачите со додадена вредност (ВАР) се црвенокоса посино дете (третирано без наклоност кон првородството) кога станува збор за привлекување внимание и ресурси од производителите на безброј производи што ги продаваат. Тие се последните кои добиваат обука и првите одговараат за исполнување на нивните квоти. Со ограничени буџети за маркетинг и застарени алатки за продажба, тие се борат ефикасно да комуницираат зошто производите се единствени и различни. Што е продажба на канали? Метод