Вреднување на Марком: Алтернатива на тестирање на А / Б

Значи, секогаш сакаме да знаеме како функционира марком (маркетинг комуникации), како возило, така и за индивидуална кампања. При проценка на маркомот, вообичаено е да се користи едноставно А / Б тестирање. Ова е техника каде што случајното земање примероци опфаќа две клетки за третман на кампања. Едната ќелија го добива тестот, а другата нема. Потоа, стапката на одговор или нето приходот се споредуваат помеѓу двете ќелии. Ако пробната ќелија ја надмине контролната ќелија