Создавање дигитален патоказ за бизниси што гледаат напред

Тим Данкан, олово за раст на производот во Bottle Rocket, дискутира за вредноста во создавањето на заедничка дигитална визија во рамките на компанијата и за тоа како деловните субјекти можат да станат поагилни при прилагодувањето кон тековните промени на дигиталниот пазар.